Fianna Guild
   
Jméno: Oleg
Titul:
Status: Rada Starch
Talent: Mining
Kontakt: 264-077-509
    Historie postavy
 
 
Životopis
Dovolte mi abych se p?edstavil. Narodil jsem se jako druh syn nimu zemanovi zem? Kelevarsk. Nebo? moji rodi?e ji syna m?li a cht?li spe dceru, stal jsem se opomjenm a dostal jsem jmno Loooser. V?ru mi to jmno mnoho radosti nep?ineslo spe bylo ter?em posm?chu. S rodi?i ani s bratrem jsem v?el vztah nem?l. M?j otec byl zastncem Chaosu a p?estoe jsem ho p?es vechno p?ko?, kter se mi od n?j dostvalo, miloval, toto jsem mu nikdy neodpustil. Vdycky jsem se p?ikln?l k mylence ?du a Ctnost, skrze kter se dle mho nzoru jedinec m?e stt lepm a prosp?n?jm ?lenem spole?nosti. Jak jsem obdivoval krle a jeho mocn ryt?e v pltovch zbrojch. Cht?l jsem jezdit s nimi na vle?n vpravy pro dobro na zem?. P?estoe jsem byl hmotn? zajit?n, v?tinu svho ?asu jsem se potloukal po okol. Zabval jsem se rybolovem, p?i?ichl jsem k ?ezb?stv, nebl jsem se ani t? prce jako t?b? d?eva, drahch kov? a kova?in?, ale nic z toho mi nevydrelo dlouho. M?l jsem jen jednu ve? lov. Nebo? jsem lidem pomhal byl jsem pom?rn? oblben, ale dn p?tele jsem nem?l. Pro oby?ejn lid jsem byl p?li urozen a pro lechtice byl m?j p?vod p?li nzk. Jednou jsem op?t vyrazil na lov tval jsem na svm v?rnm o?i divo?ka. Kdy jsem zaslechl ustot v hustm k?ov, bez rozmlen jsem nathl sv?j tisov luk a vyst?elil. K mmu zd?en jsem zjistil, e msto divo?ka se v k?ov ukrval m?j otec, kter tak vyrazil na lov. Byl jsem zdrcen alem. T?lo svho otce jsem dopravil dom?. Matka s bratrem mi nev??ili, e jsem ho zabil ne?astnou nhodou, zbavili m? titulu, majetku, dali m? zbi?ovat a vyhnali m? z vesnice. Nah a zbit a nap?l beze smysl? jsem se toulal lesy bez cle dokud jsem nenarazil na mue v jeskyni, kter kopal rudu. Ten mi beze slova podal krump? a odeel. Nemaje dn jin cl za?al jsem kopat. Ten mu chodil za mnou do jeskyn? kad rno. Vdy p?inesl jdlo a odnesl dra rudy. Po tdnu mi p?inesl i kov?sk kladivo, ale stle se mnou nepromluvil. Ve?er kdy u v jeskyni nebylo vid?t rozd?lal jsem venku ohe? a z horch rud, p?evn? z m?di a eleza, jsem na kameni koval. Dny plynuli a j jsem se zotavil. Zskal jsem slu jakou jsem nikdy p?edtm nem?l. Zskal jsem nesmrnou zru?nost jak p?i kopn, tak p?i kovn. Po m?sci se stala zvltn v?c; i kdy se mi poda?ilo n?kdy vykutat st?bro, zlato ?i valorite, d?l byl na drah kovy spe chud. Toho dne se mi ale zpod kamene vyloupl kov z nejvzcn?jch uniculum. Vyel jsem p?ed jeskyni vykoval si elezn brn?n a me?. Dal den mu op?t p?iel. Ukzal jsem mu uniculum. Mu pokval hlavou. Oblkl jsem si brn?n, vzal me? a odeel. Od t doby jsem toho mue nevid?l a stle jsem nezjistil jak se jmenoval, a? mu vd??m za mnoh. Po n?jak dob? se p?ed mma o?ima rozprost?elo velik m?sto Britain. Ubytoval jsem se v hostinci a p?ijal jsem msto mezi Hrani??i, ?m jsem se mohl vrtit se ke sv vni k lovu. Jen msto div zv??e jsem lovil vechny tvory, kte? ohroovali ostatn ob?any na zem? orky, bandity, nemrtv, troly a ?asem i draky. P?ijal jsem jmno Oleg. Tak se jmenoval hrdina jedn, dnes u zapomenut, sgy. Snail jsem se p?iblit tomuto vzoru vech Ctnost a od?init hrozn ?in, kter jsem spchal. Mch skutk? si vimli vte?n bojovnci a ?lenov ?du El Cid a Desmond. Podnikl jsem s nimi n?kolik vprav a postupn? se s nimi sp?telil. Jednou, kdy jsme posed?li v hospod?, mi navrhli, abych se stal ?lenem ?du. Nev??il jsem svm um. ?lov?k mch ubohch schopnost a s mou minulost. P?esto jsem podal dost. Byl jsem p?ijat do Krlovskch Pano? a byl jsem podroben mnoha zkoukm a test?m. Po rozput?n Krlovskch pano? z politickch d?vod? jsem se stal adeptem v gild? Fianna Order. Je tomu necel rok co jsem dokon?il vechny zkouky a stal se plnohodnotnm ?lenem ?du. Minulost m? stle pronsleduje, i kdy jen v mch snech. Sv obydl jsem si postavil v hlubokch Yewskch lesch a vpravy podnikm v?tinou sm. Bojm se, e bych op?t mohl ublit n?komu koho miluji a koho si vm. A op?t lovm pro svou Krlovnu a Krle. Jen tentokrt to jsou vyznava?i Chaosu, vrahov a ?lenov nep?telskch gild. Tak dvej pozor, na kterou stranu se p?id, abych n?kdy, mon ji ztra, nelovil tebe.