Fianna Guild
   
Jméno: Frog
Titul: Velk tmavozelen muk
Status: Rada Starch
Talent: Carpentry
Kontakt: 297-478-412
    Historie postavy
 
 
Životopis
Ji p?ed mnoha lety il mlad dobrodruh Raks se svou krsnou enou Rose v mal chatr?i v bainch zem? Wastelandsk. Oba se milovali a vyd?lvali na spole?n it. Raks vyd?lval t?km kopnm drahch rud. Rose ila krsn aty na svatby, bly a jin vzneen ob?ady. Oba m?li pro svoji prci sv?j cit a sv?j talent. Jednoho dne se jim narodil mal syn. Nev?d?li, jak ho pojmenovat. Vymleli r?zn jmna, ale dn se pro n?ho nehodilo. V tu chvli Raks ?ekl: Ji n?kolik let ijeme v t?chto bainch, kde ije mnoho druh? zv?at, kter vydvaj r?zn zvuky. V?tina z nich jsou nebezpe?n, ale p?ece jen takov by nm nijak neubl. Nae d??tko se tedy bude jmenovat Frog a bylo rozhodnuto. Mal Frog rostl jako z vody. Od mala m?l cit pro kopn stejn? jako jeho otec. Ji v devti letech se pomalu u?il sprvn? dret krump? a t?it mn? cenn rudy ze skal okolo zem? Wastelandsk. Pozd?ji, kdy se nau?il lpe t?b?, chodil se svm otcem kad rno kopat drahokamy a cennou rudu. Tu chodili spole?n? odpoledne prodvat na trh do hornickho m?sta Krondor. Spole?n? vyd?lali spoustu pen?z. Jednou, kdy spolu kopali v jeskyni nedaleko Krondoru napadlo Rakse n?co nevdanho. Necht?l Frogovi nic ?ci. Sebrali se a utkali dom? za Rose. A teprve tam Raks zbytku rodiny pov?d?l sv plny. Mme ji dost pen?z na to, abychom jsme si mohli po?dit v?t srub v krlovskm m?st? Krondor. Blzko odtamtud jsou prostorn doly pro nae kopn. Je tam trh, kde si bude moci Rose nakoupit ltky, kolik jen pot?ebuje Rose s Frogem se naden? rozz?ily o?i. Oba souhlasili, a tak se v blzk dob? ocitli krsnm tulnm srubu ve m?st? zvanm Krondor. ?as el dl. Jejich ivot byl jednodu. Frog byl ji hodn? zkuen a dokzal vykopat velmi cenn rudy jako jeho otec Raks. Dennodenn? kopali v mstnch dolech a navzjem se vichni znali s ostatnmi hornky. Jene co se nestalo. Jednoho zamra?enho, ne moc p?knho dne do dolu p?ib?hla skupina vrah?. Zatarasili vchod a za?ali pomalu vradit vechny hornky. Frog nikdy o t?chto lidech neslyel, proto se dal na rychl t?k. Proklouzl mezi dv?ma vrahy, kte? stli ve vchodu, a utekl ke strm. Jeho otec, ale bohuel takov t?st nem?l. Pokouel se utkat, ale vrahov na konch ho dostihli a neskute?nmi kouzly ho skolili k zemi. Frog utkal se slzami v o?ch dom?. Ve pov?d?l matce Rose, kter se z tto zprvy okamit? rozplakala. Rose byla dost ikovn na to, aby se uivila sama. Frog se ji nedokzal vrtit do dolu. Vude vid?l svho otce, bez kterho se mu patn? ilo. Rozhodl se proto, e odejde do Britnie a zdokonal sv um?n. Vzal sv v?ci a opustil matku. V Britnii potkal mnoho lid, se ktermi se seznmil, rozum?l si s nimi a zail spoustu dobrodrustv. Jednm z nich byl Bakabal, se kterm se postupem ?asu stali nerozlu?nmi p?teli. Byli dva a spole?n? se nau?ili prochzet mnoho jesky? s r?znmi monstry a p?erami. Proli mnoho guild, kde poznali lidi r?znho charakteru. Postupem ?asu se oba nau?ili schopnostem, kter vyuij jak v boji, tak ve vrob? ?i pomoci druhm, proto se stali adepty frakce Chaos. A jak bude jejich ivot pokra?ovat dl? To v jen b?h.